ชื่อสินค้า : ฟรี-ทอค (FREE-TOX)
นิยาม : สารยับยั้งการเกิดเชื้อรา และจับสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์
คุณประโยชน์ : จับสารพิษจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์
ลดสารพิษจากเชื้อราที่มีอยู่ในอาหารสัตว์
ลดและป้องกันการดูดซึมสารพิษจากเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ลดปัญหาการจับแข็งตัวเป็นก้อนของส่วนผสมอาหารสัตว์
ผู้ผลิต : บริษัท นูเทร็กซ์ เอ็น วี จำกัด ประเทศเบลเยียม
น้ำหนักสุทธิ : 25 กิโลกรัม