เลือกภาษา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด
 บริษัท  บีวี  อินเตอร์คอร์ป จำกัด  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 (ค.ศ. 2007) เป็นบริษัทในเครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป
ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้มีประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ยาสัตว์ มากว่า 10 ปี
โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์และเวชภัณฑ์ยาสัตว์จากผู้ผลิตชั้นนำ  ทั้งยุโรปและอเมริการวมทั้งผลิตภายในประเทศ
โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนให้กับลูกค้าเพื่อการเติบโต
แบบยั่งยืนของธุรกิจ  อีกทั้งมีบริการหลังการขายใหกับลูกค้า  ได้แก่  การบริการสิ่งแวดล้อม  การบริการงานมาตรฐาน ISO HACCP  GMP
การบริการจัดทำแบบ Biosecurity  การบริการที่ปรึกษาระบบการจัดการสายพันธุกรรมสุกร


เครือ เว็ท อินเตอร์ กรุ๊ป แบ่งออกเป็น 4 บริษัท คือ
1. บริษัท เว็ท อินเตอร์ บิสสิเนส จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ 
   เน้นผลิตภัณฑ์ด้านสารเสริมสำหรับสัตว์ (Feed Additive) เน้นตลาดสุกรเป็นหลัก

2. บริษัท วีไอบี แอนิมัล เฮ็ลธ จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์
   เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ Biosecurity และ Pest Control ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เน้นตลาดสัตว์ปีกเป็นหลัก

3. บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด จำหน่ายเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่
   เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยมุ่งตลาด Feed Mill โรงงานอาหารสัตว์ Integrate

4. บริษัท ไวเบส โกลบอล จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์จัดการฟาร์ม อุปกรณ์การแปรรูป 
    ระบบให้อาหาร อัตโนมัติ อุปกรณ์ผสมเทียม และระบบจัดการของเสีย (Waste Management)


ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต้องเป็นธรรม  โปร่งใส  และเป็นประโยชน์กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท 
ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น  พนักงาน  ลูกค้า  ผู้สนับสนุนสินค้า  รวมทั้งบริษัทและประเทศชาติ

จุดมุ่งหมายสูงสุด
ดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อการเติบโตแบบยั่งยืน
ในธุรกิจปศุสัตว์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับสัตว์  ที่มีคุณค่าเพื่อมวลมนุษยชาติ  ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ในเอเชียอาคเนย์

นโยบายบริษัท
เราจะมุ่งมั่นสรรหา สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ราคายุติธรรม
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่พอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายองคกรณ์
- มีส่วนร่วมในการผลิตอาหารที่มีโภชนะและคุณภาพสูงสุด
- ร่วมสร้างและจัดหาอาหารที่มีคุณภาพสำหรับมนุษยชาติ
- ยึดกระบวนการผลิตที่มาตรฐานปลอดภัย
- มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อการป้องกันผลผลิตจากฟาร์ม และการติดเชื้อสู่คน
- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักในการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยมุ่งเน้น
ลดการนำเข้าและเพิ่มผลผลิตที่มีปริมาณมากพอที่จะส่งไปยังตลาดต่างประเทศ
สรรหาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในประเทศ
อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ
ตั้งมั่นในความเป็นธรรม  มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท  บีวี  อินเตอร์คอร์ป เชื่อว่าในการดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้อง
และเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการและพนักงานทุกระดับ จึงยึดถือและปฏิบัติตาม อุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด ถือว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ
ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยกันหรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมขณะประกอบธุรกิจหรือทำงานร่วมกับบริษัท

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผล
ในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจ อย่างดีเยี่ยมเต็มความสามารถ
ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอยู่ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
บริษัท บีวี อินเตอร์คอร์ป จำกัด
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่สุด
สำหรับบริษัท จึงพยายามคัดสรรบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน
ให้การฝึกฝน พัฒนาและดูแลอย่างดีด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควรถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม